Regulamin serwisu druk24ostrow.pl

1.Postanowienia ogólne

1.1 Właścicielem i Administratorem serwisu druk24ostrow.pl jest WEBMOTION z siedzibą przy Żółkiewskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski, NIP: 622-262-23-14, zwanej dalej jako Wykonawca.

1.2 Serwis dostępny jest pod adresem http://druk24ostrow.pl/ za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej w układzie matrycy ekranu 4:3 i 16:9. Serwis nie jest komatybilny z urządzeniami mobilnymi, dlatego zalecamy przeglądanie zawartości serwisu w wyższych rozdzielczościach ekranu minimum 1024x768px.

1.3 Niniejszy regulamin określa:

a) warunki korzystania z serwisu,
a) zasady przygotowania ofert i realizacji zleceń,
b) warunki reklamacji,
c) warunki przyjmowania plików do druku,
d) odpowiedzialność.2. Warunki korzystania z serwisu

2.1 Korzystanie z serwisu druk24ostrow.pl oznacza, że akceptują państwo niniejszy regulamin oraz politykę prywatności serwisu i zasady w nim zawarte i jednocześnie ustawę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych.

2.2 Z serwisu mogą korzystać osoby posiadające stały dostęp do sieci Internet.

2.3 Wykonawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych dotyczących Klientów (dane wprowadzone przy tworzeniu zapytania ofertowego) oraz wszystkich danych dotyczących zrealizowanych zleceń Klienta.3.Zamówienia

3.1 Zamówień dokonywane są tylko i wyłącznie po przygotowaniu oferty przez Wykonawcę i akceptacji przez Klienta. Oferta zostaje opracowana idywidualnie na potrzeby Klienta zgodnie z jego oczekiwaniami, tylko w przypadku kiedy Klient zgłosi potrzebę otrzymania oferty od Wykonawcy.

3.2 Aby rozpocząć procedurę przygotowania oferty należy skontaktować się z działem obsługi lub skorzystać z opcji "CHAT" lub za pośrednictewem kontaktu telefonicznego lub e-mail - dane kontktowe znajdują się w zakładce kontakt.

3.3 Warunki realizacji zamówienia Zlecenia są realizowane zgodnie z terminami określonymi w ofercie, ustalane indywidualnie z Klientem.

3.4 Termin realizacji każdego zlecenia jest liczony od momentu akceptacji przez drukarnię projektów dostarczonych przez Klienta, lub z chwilą otrzymania decyzji o realizacji druku na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę projektu. W przypadku realizacji pierwszego Zamówienia dla Klienta, Wykonawca wystawia fakturę proforma na dane podane przez Klienta i wymaga płatności przed realizacją Zlecenia. Termin otrzymania wpłaty przez Wykonawcę jest równoznaczny z dniem rozpoczęcia realizacji Zlecenia.

3.5 W przypadku zamówień nietypowych Wykonawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji, infomując Klienta.4. Reklamacje

4.1 Reklamację może złożyć każdy Klient, w terminie do 30 dni od dla którego kiedy Klient otrzymał Zamówienie. Reklamacje można złożyć za pośrednictwem poczty e-mail opisując wadę lub nieprawidłowość. Uwagi dotyczące reklamowanego zamówienia można przesyłać na adres info@druk24ostrow.pl

4.2 Warunki zgłoszenia reklamacji

4.2.1 Zgłaszając reklamację Klient winien jest zawsze posługiwać się dokumentem na podstawie którego dokonano płatności za zamówienie - faktura VAT.

4.2.2 Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

4.2.3 Każda reklamacja zgłoszona przez Klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

4.2.4 Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie pełnego nakładu zrealizowanego w zamówieniu do siedziby Wykonawcy na koszt Zamawiającego.

4.2.5 Przed wysyłką nakładku Zamawiający zobowiazany jest do przedstawienia kosztów dostarczenia nakładu.

4.2.6 W przypadku pozytynego rozpatrzenia reklamacji Wykonawca zwraca Zamawiającemu koszty związane z dostarczeniem nakładu w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4.2.7 Terminy zgłoszenia reklamacji Reklamacje można złożyć do 30 dni od momentu dostawy. Po tym czasie reklamacja danej usługi nie będzie rozpatrywana.

4.2.8 Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze do godz. 16:00.

4.2.9 Reklamacje bez względu na rodzaj zgłoszenia będą rozpatrywane w ciągu 72h licząc od momentu otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę.

4.3 Warunki składania reklamacji na przesyłki

4.3.1 Widoczne uszkodzenie lub częściowa utrata towaru
- Zastrzeżenie należy odnotować na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika. Zgłoszenia reklamacyjne należy zgłaszać pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki. W przypadku uszkodzenia przesyłki, Odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji Drukarni do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.
- Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.

4.3.2 Opóźnienie w doręczeniu przesyłki
- Odbiorca musi zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej. Wymagane jest podanie daty i godziny doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki (podana przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Odbiorcę przesyłka jest zwracana do Drukarni na koszt Odbiorcy.
- Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.
- Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych może składać do firm kurierskich wyłącznie Wykonawca. Reklamacje należy składać w okreslonej formie i terminie określonym przez firmę kurierską.5. Materiały do druku

5.1 Wykonawca nie odpowiada za treści zawarte w materiałach i projektach dostarczonych przez Klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, Wykonawca może odmówić drukowania takich materiałów.

5.2 Wykonawca nie dokonuje korekty (treści) w materiałach i projektach dostarczonych przez Klienta.

5.3 Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji, uzgodnionej na etapie tworzenia Zlecenia. Wykonawca NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.

5.4 Wszystkie dokonywane przez Wykonawcę korekty prac są przesyłane do Klienta celem akceptacji. Czas realizacji pracy w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania od Klienta akceptacji.

5.5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za przesłane do zamówienia pliki graficzne.

5.6 Wykonawca nie archiwizuje plików graficznych. Piki na serwerze FTP oraz przesłane do zleceń po 30 dniach są usuwane.6. Zakres odpowiedzialności serwisu

6.1 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści,
b) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym. W których nie były dokonywane korekty przez Wykonawcę,
c) Tolerancja błędu krajarki może wynieść do 2 mm,
d) Wydruk prac zaakceptowanych przez Klienta a zawierających błędy techniczne lub treściowe,
e) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta,
f) Ilość, dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego, produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-3% ilości zamówionej przy zakupie,
g) Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. 4.3 regulaminu)7. Własność intelektualna.

Zawartość strony internetowej opublikowanej pod adresem URL: http://druk24ostrow.pl/ jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu oraz treści w nim zawartych należą do ich właścicieli.ostatnia modyfikacja 19-08-2017
Copyright © 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.